Kovojantysis Solidarumas

Pogrindinė antikomunistinė organizacija „Kovojantysis Solidarumas“ („Solidarnoœę Walcz¹ca“) (toliau – SW) buvo įsteigta Lenkijoje 1982 metų viduryje. Pagrindinis jos steigimo iniciatorius ir vadovas buvo Kornel Morawiecki. SW įsteigti paskatino išsiskyrusios „Solidarumo“ profesinių s¹jungų vadovų nuomonės dėl kovos su komunistiniu režimu būdo 1981 m. pabaigoje komunistų įvestos karinės padėties s¹lygomis. Į SW gretas nusprendź įsijungti „Solidarumo“ aktyvistai buvo bekompromisių kovos už Lenkijos nepriklausomybź ir tautų išsilaisvinim¹ iš komunistinio jungo metodų šalininkai. SW nuosekliai siekė nuversti totalitarinź komunistų valdži¹; šios organizacijos vadovai buvo įsitikinź, kad komunizmas netrukus žlugs. Daug kas SW laikė esant pernelyg radikalų ir neturint realybės jausmo, tačiau būtent šios organizacijos prognozės pasirodė tiksliausios.

Kovojančiajam Solidarumui priklausė apie 2000 narių, jo regioniniai skyriai veikė praktiškai visoje Lenkijoje. Organizacija turėjo savo atstovus užsienyje – taip pat Sovietų S¹jungos teritorijoje. Kiekvienas naujas Kovojančiojo Solidarumo narys turėdavo gauti dviejų organizacijos narių rekomendacij¹ ir jų akivaizdoje prisiekti.

Organizacijai vadovavo pirmininkas (Kornel Morawiecki), SW taryba ir vykdomasis komitetas. Pagrindinės veiklos formos – komunistinio režimo draudžiama leidybos ir informacijos skleidimo veikla, pogrindžio radijo laidų rengimas ir transliavimas, demonstracijų ir streikų organizavimas. SW bendradarbiavo su „Solidarumo“ profesinių s¹jungų pogrindžio struktūromis, dažnai teikdavo joms techninź pagalb¹.

SW turėjo gan veiksming¹ kontržvalgybos sistem¹, pagrįst¹ saugumo tarnybos darbuotojų radijo pokalbių klausymusi ir ryšių su kai kuriais informacij¹ teikusiais šių tarnybų darbuotojais palaikymu. Antrojoje XX amžiaus devintojo dešimtmečio pusėje SW rėmė opozicinius s¹jūdžius visoje Rytų Europoje ir Sovietų S¹jungoje. Savo biuleteniuose SW pranešinėdavo apie žmogaus teisių pažeidimus sovietų bloko šalyse, Tibete bei apie sovietų agresij¹ Afganistane. Nuo 1988 metų SW komandiruodavo savo Rytų reikalų skyriaus atstovus į Ukrain¹, Rusij¹, Baltarusij¹, Lietuv¹, Estij¹, Latvij¹, Gruzij¹, Kazachstan¹, Moldavij¹, Armėnij¹ ir Azerbaidžan¹. Jie dalijosi su sovietų disidentais ir kovotojais už nepriklausomybź kovos su komunizmu patirtimi, perduodavo jiems spausdinimo įrang¹, elektronines ryšių priemones bei sovietų valdžios uždraustus leidinius. Lenkijoje buvo rengiami poligrafijos kursai SSRS opozicijos jaunimo atstovams. SW medžiaga buvo leidžiama ne tik lenkų, bet ir rusų, čekų, vengrų ir ukrainiečių kalbomis.

Sovietų agresijos Vilniuje metu 1991 metų sausį SW aktyviai bendradarbiavo su nepriklausomybės siekiančiomis Lietuvos organizacijomis ir tiesiogiai dalyvavo 1991 metų sausio įvykiuose.

В 1989 metų SW, vadovaudamasis moraliniais ir politiniais aspektais, priešinosi kai kurių Lenkijos opozicijos lyderių forsuojamai susitaikymo su komunistais politikai (vadinamajai „apvaliojo stalo“ politikai).

SW oficialiai nutraukė konspiracinź veikl¹ 1992 metais. Prieš tai dalis organizacijos vadovų bandė dalyvauti Lenkijos politiniame gyvenime SW pagrindu įsteigź legali¹ Laisvės partij¹. Deja, tuomet į kvietim¹ radikaliai nutraukti saitus su komunistine praeitimi naujomis s¹lygomis atsiliepė ne itin didelė Lenkijos visuomenės dalis. Pokomunistinės Lenkijos politinės realijos – ypač kai kurių buvusios opozicijos veikėjų bendradarbiavimas su postkomunistais – SW indėlį į kov¹ su komunizmu iš dalies nugramzdino į užmarštį. Ir tik pastaruoju metu, kai komunistai ir jų s¹jungininkai tapo nušalinti nuo valdžios, pradedama pripažinti, kad Kovojančiajam Solidarumui kovotojų su komunizmu panteone tenka garbinga vieta.

2007 metų birželį SW paminės savo įsteigimo 25-¹sias metines.


Rozmiar: 27837 bajtów