Statut fundacji

                                                                      § 3

Majątek Fundacji
1.Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500 zł. Przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz niżej wymienione składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
Z kapitału majątkowego Fundacji na cele działalności gospodarczej przeznacza się
kwotę 1.000,00 zł /jeden tysiąc złotych/.

• dotacje, darowizny, spadki i zapisy, odsetki bankowe 
• dochody z nieruchomości, majątku ruchomego i innych praw majątkowych Fundacji
• dochód z zbiórek i imprez publicznych
• subwencji osób prawnych,
• subwencji udzielanych ze środków publicznych i organizacji międzynarodowych
• dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację w zakresie:,
 
- Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku PKD 18.13.Z
- Wydawanie książek PKD 58.11.Z
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD 59.20.Z
- Pozostałe drukowanie PKD 18.12.Z
- Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z
- Działalność obiektów kulturalnych PKD 90.04.Z
- Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.61.Z
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 82.30.Z
- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych PKD 59.11.Z
- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD 59.12.Z
- Działalność związana z projekcją filmów PKD 59.14.Z
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 72.20.Z
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
- Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD 88.10.Z
- Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 88.99.Z
- Działalność bibliotek PKD 91.01.A
- Działalność archiwów PKD 91.01.B
- Działalność muzeów PKD 91.02.Z
- Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 94.09.Z
 
• całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 

2.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość wg zasad obowiązujących osoby prawne. 
 

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony