Statut fundacji

STATUT „Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna”
 
            Postanowienia ogólne 
1.Fundacja pod nazwą " Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna" zwana dalej fundacją ustanowiona została przez Fundatora aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza E. Jeziorską w kancelarii Notarialnej E. Jeziorska, J. Solecka Notariusze s.c. w Gdyni i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 1991roku Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu. 

2.Fundacja posiada osobowość prawną. 

3.Fundacja działa na obszarze państwa polskiego. 

4.Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. 

5.Fundacja została powołana na czas nieokreślony. 

6.Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
 
                                                                      § 2

Przedmiot i formy działania Fundacji
Celem Fundacji są działania zmierzające do:
- Poprawa stanu świadomości historycznej społeczeństwa
- Propagowanie i rozwijanie idei wolnego i solidarnego społeczeństwa.
- Wychowywanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu; pielęgnowanie i przekazywanie młodemu pokoleniu historii opozycji demokratycznej i niepodległościowej
- Wspieranie i pomoc dawnym doświadczonym przez los członkom i współpracownikom opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej, które obecnie znalazły się w trudnych warunkach materialnych; reprezentowanie ich interesów wobec instytucji państwowych i społecznych;
- Gromadzenie i ochrona historycznych zasobów archiwalnych, prowadzenie badań naukowych, opracowywanie i publikowanie dokumentów, wspomnień i świadectw oraz popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym zwłaszcza dotyczącej działalności organizacji i ruchów opozycji antykomunistycznej i niepodległościowej z lat 1944–1990;
- Współpraca z ruchami demokratycznymi w innych krajach; wspieranie takich ruchów w krajach niedemokratycznych.

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony