Statut fundacji

                                                                      § 3a
 
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą  członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.
 
 
                                                                      § 5
 
Organy Fundacji 
1.Organami Fundacji są : 
• Rada Fundacji 
• Zarząd 

2.Organem nadzorczym Fundacji jest Rada Fundacji. W skład Rady Fundacji wchodzi Fundator Założyciel oraz Fundatorzy Wspomagający. Jako Fundatorzy Wspomagający do Rady mogą być zaproszone osoby które swoim autorytetem oraz wkładem finansowym lub rzeczowym przyczynić się mogą do rozwoju Fundacji. Rada Fundacji docelowo składać się może z nie więcej niż 7 osób. 

2a.Do zadań Rady należy: 
• powoływanie i odwołanie Zarządu Fundacji w tym prezesa 
• ustalenie ilości członków Zarządu i kadencji Zarządu 
• uchwalanie planów działania Fundacji 
• zatwierdzanie bilansu i rachunku wyników za kolejne lata działalności Fundacji 
• dokonywanie zmian w statucie Fundacji 
• wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości oraz wierzytelności
• podjecie decyzji o likwidacji Fundacji
  2b.Rada Fundacji w celu zatwierdzenia bilansu i rachunku wyników odbywa posiedzenie raz w roku w miejscu i terminie ustalonym przez Zarząd, podanym do wiadomości Rady na 7 dni przed datą posiedzenia. W innych sprawach Rada Fundacji odbywa się w każdym czasie, na pisemny wniosek jednego z jej członków z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia. Miejsce i termin posiedzenia Rady ustala Zarząd, powiadamiając członków na 7 dni przed datą posiedzenia. 

Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony