Statut fundacji

2c.Fundatorzy działają osobiście lub przez pełnomocników ustalonych na piśmie. 

2d.Rada fundacji wyraża swoją wolę w formie uchwał podejmowanych większością głosów

 

 
2e. Członkowie Rady Fundacji:
1) nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3.Zarząd Fundacji jest jej organem wykonawczym, powołanym przez Radę Fundacji na czas nieokreślony i składa się z 2 osób.

3a.W skład Zarządu Fundacji wchodzi prezes, i wiceprezes. 

3b.Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz. Do jego podstawowych zadań należy: 
• Realizowanie programów działania Fundacji zgodnych z celami Fundacji
• Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji 
• Zatrudnianie pracowników Fundacji 
• Prowadzenie rachunkowości Fundacji 

3c.Zarząd podejmuje uchwały większością głosów. 

3d.Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji konieczne jest działanie jednego członka Zarządu.


                                                                       § 6
 
Likwidacja Fundacji 
1.Decyzje w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów, w drodze jednomyślnej uchwały wyznaczając jednocześnie likwidatora Fundacji. 
2.Srodki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą decyzją Rady Fundatorów na rzecz organizacji lub instytucji prowadzących działalność których cele statutowe są zgodne z celami likwidowanej Fundacji.
 
Program ASOS

Projekt Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna “Śladami pamięci” był realizowany przez 5 lat, do 2020 roku i polegał na udziale i współprowadzeniu przez seniorów - dawnych działaczy opozycyjnych – w dyskusjach o tematyce historycznej podczas ich pobytu w specjalnie stworzonym w tym celu ośrodku integracyjnym. 
Zapraszamy na stronę klikając tu...

Gdynia - 1980

Strona przygotowana i prowadzona jest przez Fundację Pomorska Inicjatywa Historyczna przy wsparciu finansowym Miasta Gdynia w ramach ogólnego projektu „Ludzie Sierpnia 80 w Gdyni” z osobistym poparciem Prezydenta Miasta Gdynia Wojciecha Szczurka.

Zapraszamy

Sponsor

bz wbk

Partnerzy


partner PKO

Sponsor Inscenizacji

pko

Wyłączny Partner Inscenizacji "Grudzień '70"

Polecamy strony